1182: Об'єднання та різниця


Submit solution

Points: 8
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Задано множини \(А\), \(В\) та \(С\), які складаються з цілих додатних чисел не більших 255. Знайти числа, що входять хоча би в од ну із множин \(А\) або \(В\), але не входять у множину \(С\).

Формат вихідних даних

У першому рядку знаходиться число \(N\) – кількість чисел множини \(А\). У наступному рядку міститься \(N\) чисел. Далі у новому рядку задається число \(M\) – кількість чисел множини \(В\) і у четвертому рядку містяться самі числа цієї множини. В наступному рядку міститься \(К\) – кількість чисел множини \(С\) і потім у новому рядку самі елементи множини \(С\).

\((1 \le N,M,K \le 100)\)

Формат вихідних даних

У єдиний рядок вихідного потоку вивести числа, що входять мають властивості описані в умові задачі. Числа виводити у порядку зростання.

Приклад вхідних даних

4
1 2 6 4
3
2 3 4
3
1 4 5

Приклад вихідних даних

2 3 6

Comments

There are no comments at the moment.