1440: Мінімальна довжина підрядка


Submit solution


Points:7
Time limit:0.5s
Memory limit:62M
Author:

Problem types

Задається рядок S довжиною N , який мiстить лише символи A..Z. Вам необхiдно знайти мiнi- мальну довжину K (K > 3) унiкального пiдрядка рядка S. Унiкальним пiдрядком ми назвемо такий пiдрядок, який не повториться при будь-якому наборi символiв, що iдуть пiдряд у рядку S.

Наприклад, допустимо, що є рядок S рiвний ’ABCDABC’. Якщо взяти K=3, то є пiдрядок ’ABC’, що мiститься у рядку S двiчi. Отже, K=3 не вiдповiдає вимогам задачi. При K=4 будь-який пiдрядок послiдовних символiв буде унiкальним.

Формат вхідних даних

Перший рядок мiстить цiле число N (1 <= N <= 100).

Наступний рядок вхiдний даних мiстить рядок S.

Формат вихідних даних

Вивести шукану мiнiмальну довжину унiкального пiдрядка K.

Приклад вхідних даних

7
ABCDABC

Приклад вихідних даних

4

Comments

There are no comments at the moment.