1454: Банківський день


Submit solution


Points:10
Time limit:1.0s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

На протязi дня у банку здiйснюються десятки тисяч операцiї. Деякi власники рахункiв працюють бiльш iнтенсивно на протязi дня i виконують бiльше однiєї операцiї. Вам задається список банкiвських операцiй у такому форматi: двi першi цифри позначають код операцiї, наступний блок мiстить 8 цифр, якi iдентифiкують банк, далi iде 16 цифр по 4 у блоцi, якi є рахунком клiєнта на якому проводиться операцiя. Всi блоки цифр роздiленi одним пропуском i в кiнцi операцiї також є один пропуск. Необхiдно вивести всі операцiї за день у вiдсортованому порядку вiдносно коду операцiї, коду банку та рахунку клiєнта. Якщо по рахунку клiєнта одна з операцiй проводиться декiлька разiв, то її треба виводити один раз iз вказiвкою кiлькостi згiдно формату прикладу до умови задачi.

Формат вхідних даних

Перший рядок мiстить натуральне число N (1 <= N <= 10^5 ) - кiлькiсть банкiвських операцiй на протязi дня. Далi iдуть N рядкiв, якi описують окрему операцiю згiдно формату, що описаний в умовi.

Формат вихідних даних

Вивести вiдсортований список операцiй iз вказiвкою кiлькостi їх повторень.

Приклад вхідних даних

6
03 10103538 2222 1233 6160 0142
03 10103538 2222 1233 6160 0141
30 10103538 2222 1233 6160 0141
30 10103538 2222 1233 6160 0142
30 10103538 2222 1233 6160 0141
30 10103538 2222 1233 6160 0142

Приклад вихідних даних

03 10103538 2222 1233 6160 0141 1
03 10103538 2222 1233 6160 0142 1
30 10103538 2222 1233 6160 0141 2
30 10103538 2222 1233 6160 0142 2

Comments

There are no comments at the moment.