1482: Хрестики-нулики


Submit solution


Points:15
Time limit:1.0s
Memory limit:500M
Author:

Problem types

На прямокутнiй дошцi розмiром N x M два гравцi грають у своєрiдну гру ’Хрестики-нулики’. Перший гравець у одну комiрку кладе ’нулик’ - символ ’O’, пiсля нього другий гравець кладе ’хрестик’ - ’X’. Потiм ходить знову перший i так продовжується до тих пiр, поки вся дошка не буде заповнена. Пiсля цього гравцi шукають прямi лiнiї, утворенi ’хрестиками’ або ’нулями’, якi можуть iти по горизонталi, вертикалi або дiагонально. Виграє той гравець, який утворив бiльший прямий ланцюжок iз своїх символiв.

Допоможiть гравцям визначити, хто iз них виграв, якщо вам вiдома кiнцева розкладка символiв на дошцi.

Пояснення до прикладу:

enter image description here

Формат вхідних даних

Перший рядок мiстить цiле число N - кiлькiсть рядкiв. Другий рядок мiстить M - кiлькiсть стовпцiв. Далi у N рядках мiститься по M символiв ’O’ або ’X’ (великi латинськi), якi описують кiнцевий стан гри.

Обмеження:

1 <= N, M <= 50

Формат вихідних даних

У першому рядку вивести найбiльшу довжину символiв, а в другому вивести ’O’, якщо виграє перший гравець, ’X’ - у випадку виграшу другого гравця або ’O=X’, якщо гра зiграна в нiчию.

Приклад вхідних даних

5
6
OXXOOX
OOXXOO
XXOXXX
OOXOOO
XXOOXX

Приклад вихідних даних

4
O

Comments

There are no comments at the moment.