1484: Мультиверс-більярд


Submit solution


Points:20
Time limit:0.5s
Memory limit:500M
Author:

Problem types

В нас є бiльярдний стiл довжиною M та шириною N сантиметрiв. Для спрощення розумiння розмiстимо його на координатнiй площинi таким чином, щоб одна з кутових луз знаходилася в координатах (0; 0), розмiр M був спрямований вздовж осi x, а розмiр N був спрямований вздовж осi y. Тодi iншi лузи будуть мати координати (M/2; 0), (M ; 0), (M ; N ), (M/2; N ), (0; N ) вiдповiдно. На столi знаходиться бiльярдна куля в координатах (a; b) (вимiряних в тих самих сантиметрах). В координатах (c; d) знаходиться кий, спрямований точно в центр кулi, (c; d) 6 = (a; b). Кий б’є в кулю, i куля починає рухатися точно в напрямку удару. Тертя вiдсутнє, тому куля рухається з постiйною швидкiстю. Також через вiдсутнiсть тертя куля вiдбивається вiд бортiв точно симетрично, суворо за правилом ’кут падiння рiвний куту вiдбивання’.

Ця куля могла б рухатися бiльярдним столом вiчно, але. . . вона може попасти в лузу. За даними M, N, a, b, c, d визначте, чи попаде куля в будь-яку лузу, чи буде рухатися столом вiчно. M - парне цiле число, N, a, b, c, d - цiлi числа. 2 <= M < 2^32 , 1 <= N < 2^32 , 0 <= a <= M , 0 <= b <= N , 0 <= c <= M , 0 <= d <= N . Куля i лузи є матерiальними точками, тобто не мають розмiру. Куля попадає в лузу тодi, коли її цiлочисельнi координати точно спiвпадають з цiлочисельними координатами лузи.

enter image description here

Формат вхідних даних

В першому рядку вхiдного потоку мiститься шiсть цiлих чисел, роздiлених довiльною кiлькiстю пропускiв, а саме числа M, N, a, b, c, d у вказаному порядку.

Формат вихідних даних

В перший рядок вихiдного потоку виведiть єдиний символ «+» (плюс), якщо куля попаде в лузу або символ «-» (мiнус), якщо куля буде рухатися бiльярдним столом вiчно.

Оцінювання

Перші два тести не оцінюються - це тести з умови. Всі інші тести розбитті на пакети, які містять різні варіанти відповіді. Бали нараховуються лише при проходженні всіх тестів з пакету.

Приклад вхідних даних

12 6 7 3 5 5

Приклад вихідних даних

-

Приклад вхідних даних

12 6 10 3 6 6

Приклад вихідних даних

+

Comments

There are no comments at the moment.