1485: Додавання перевернутих чисел


Submit solution


Points:8
Time limit:1.0s
Memory limit:500M
Author:

Problem types

Число називається перевернутим, якщо його цифри записанi у зворотному порядку. Ведучi нулi перевернутого числа опускаються. Тобто, числа 12 i 120 мають одне перевернуте число 21. Перевернутi числа не можуть мати кiнцевих нулiв. Складiть програму, яка знайде перевернуте число до суми двох перевернутих до заданих цiлих чисел.

Формат вхідних даних

Перший рядок мiстить цiле число N (1 <= N <= 10^4 ) - кiлькiсть пар чисел. Наступнi N рядкiв мiстять по два цiлих додатних чисел a, b (1 <= a, b <= 10^6 ).

Формат вихідних даних

Для кожної пари чисел в окремому рядку вивести шукане число.

Приклад вхідних даних

3
24 1
4358 754
305 794

Приклад вихідних даних

34
1998
1

Пояснення

Для чисел 24 i 1 перевернутими будуть числа 42 i 1. Їх сума дорiвнює 43, а перевернуте до нього буде 34.


Comments


  • 0
    zvit
     commented on Jan. 31, 2020

    Час збільшений до 1 с