1576: Смішні рядки


Submit solution


Points:8
Time limit:0.5s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

У цiй задачi вам треба визначити чи є смiшним рядок S. Щоб визначити, чи є рядок смiшним, треба створити його копiю iз зворотнiм порядком символiв i порiвняти абсолютну рiзницю кодiв символiв для всiх пар сусiднiх символiв. Якщо цi рiзницi однаковi для обох рядкiв, то рядок S є смiшним :-)))

Наприклад, для S = lmnop (коди символiв рiвнi {108,109,110,111,112}) i його оберненого ponml ( коди {112,111,110,109,108}) абсолютнi рiзницi для обох рядкiв однаковi - {1,1,1,1}.

Формат вхідних даних

Перший рядок вхiдних даних мiстить цiле число T (1 <= T <= 10) - кiлькiсть тестiв.

Далi iдуть T рядкiв, кожен з яких мiстить тест - рядок S (2 <= S <= 10^4 ), який мiстить символи дiапазону ’a’..’z’.

Формат вихідних даних

Якщо рядок S є смiшним, то виведiть ’Funny’, iнакше - ’Not Funny’

Приклад вхідних даних

2
acxz
bcxz

Приклад вихідних даних

Funny
Not Funny

Пояснення

У першому тестi для обох рядкiв (даного та оберненого) абсолютна рiзницi сумiжних символiв дорiвнює {2, 21, 2}, тому виводимо ’Funny’.


Comments

There are no comments at the moment.