1577: Анаграми


Submit solution


Points:8
Time limit:0.5s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Два слова є анаграмами один одного, якщо їх лiтери можна переставити, щоб утворити iнше слово. У цiй задачi вам дається рядок S. Ви повиннi роздiлити його на два сумiжнi пiдрядки однакової довжини, а потiм визначити мiнiмальну кiлькiсть символiв, якi потрiбно змiнити, щоб перетворити цi два пiдрядки в анаграми.

Наприклад, є рядок ’abccde’ i ви розiб’єте його на двi частини: ’abc’ та ’cde’. Тепер ви можете змiнити ’a’ i ’b’ у першому пiдрядку на ’d’ i ’e, щоб мати 'dec' i 'cde', якi є анаграмами. Необхiдно було зробити двi змiни.

Формат вхідних даних

Перший рядок мiстить цiле число T (1 <= T <= 100) - кiлькiсть тестiв. Кожен тест мiстить рядок S (1 <= S <= 10^4 ). Даний рядок буде мiстити лише символи в дiапазонi a..z.

Формат вихідних даних

Для кожного тесту виведiть цiле число - мiнiмальну кiлькiсть змiн, необхiдних для створення анаграми. Якщо це зробити неможливо, то вивести -1.

Приклад вхідних даних

6
aaabbb
ab
abc
mnop
xyyx
xaxbbbxx

Приклад вихідних даних

3
1
-1
2
0
1

Comments

There are no comments at the moment.