1615: Наступне по величинi


Submit solution


Points:7
Time limit:3.0s
Python 35.0s
Memory limit:64M
Python 3250M
Author:

Problem type

Лексикографiчний порядок часто називають алфавiтним порядком при роботi з рядками. Деякий рядок бiльший, нiж iнший, якщо вiн з’являється пiзнiше в списку, упорядкованому лексикографiчно.

Для даного рядка s створiть новий, переставивши деякi або всi його символи. Новий рядок має вiдповiдати наступним вимогам:

  • вiн повинен бути бiльшим за даний;

  • це повинно бути найменше слово, яке вiдповiдає першiй умовi.

Наприклад, для рядка ’abcd’ наступне бiльше слово буде ’abdc’.

Формат вхiдних даних

Перший рядок мiстить цiле число t (1 <= t <= 105 ) - кiлькiсть тестiв.

Кожен тест мiститься в окремому рядку i мiстить слово s (1 <= |s| <= 100), яке складається лише iз символiв дiапазону ’a’..’z’

Формат вихiдних даних

Для кожного тесту в окремому рядку виведiть шукане слово або , у випадку його вiдсутностi, виведiть ’no answer’.

Приклад вхідних даних

5
ab
bb
hefg
dhck
dkhc

Приклад вихідних даних

ba
no answer
hegf
dhkc
hcdk

Comments

There are no comments at the moment.