1618: Професор


Submit solution


Points:7
Time limit:1.0s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Професор викладає курс лекцiй по дискретнiй математицi групi з N студентiв. Його дратує вiдсутнiсть дисциплiни студентiв i тому вiн вирiшив вiдмiнити заняття, якщо на момент його початку назбирається менше K студентiв.

Відомий час прибуття на заняття кожного студента. Ваше завдання полягає в тому, щоб визна- чити, чи вiдмiнить професор заняття, чи нi.

Формат вхiдних даних

Перший рядок вхiдних даних мiстить число T (1 <= T <= 10) - кiлькiсть тестiв.

Кожен тест складається iз двох рядкiв. В першому рядку кожного тесту записанi два цiлi числа, роздiленi пробiлом: N та K (1 <= N <= 1000, 1 <= K <= N).

Наступний рядок мiстить N цiлих чисел, роздiлених пропусками - час прибуття кожного сту- дента.

Якщо час прибуття студента - недодатне число (<= 0), то студент зайшов у аудиторiю до початку заняття. Якщо ж час прибуття додатнiй (> 0), то студент зайшов в аудиторiю пiсля початку заняття. Заняття починається в момент часу 0.

Якщо студент заходить в аудиторiю в момент часу 0, то вважається, що вiн зайшов у аудиторiю до початку заняття.

Абсолютне значення часу прибуття не перевищує 100.

Формат вихiдних даних

Для кожного тесту виведiть YES, якщо професор вiдмiнить заняття, або NO в протилежному випадку.

Приклад вхідних даних

2
4 3
-1 -3 4 2
4 2
0 -1 2 1

Приклад вихідних даних

YES
NO

Comments

There are no comments at the moment.