1622: Подорож


Submit solution


Points:8
Time limit:1.0s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Тарас - завзятий мандрiвник. Вiн ретельно вiдстежує свої походи, оскiльки топографiя для нього

  • хобi. Пiд час останнього походу вiн ретельно фiксував свої кроки. Кожен крок, який вiн робив, записував, чи це був крок у гору (U) чи вниз (D). Походи Тараса починаються i закiнчуються на рiвнi моря, i кожен крок вгору або вниз представляє собою змiну висоти на одиницю.

Дамо такi означення:

  • Гора - це послiдовнiсть послiдовних крокiв над рiвнем моря, яка починається з кроку вгору вiд рiвня моря i закiнчується кроком до рiвня моря.

  • Долина - це послiдовнiсть послiдовних крокiв нижче рiвня моря, яка починаюється вiд кроку вниз вiд рiвня моря i закiнчується кроком до рiвня моря.

Використовуючи Тарасовi записи знайдiть кiлькiсть долин, якi вiн пройшов на протязi своєї подорожi.

Формат вхiдних даних

Перший рядок мiстить цiле число N (2 <= N <= 106 ) - кiлькiсть крокiв Тараса у походi.

Другий рядок мiстить один рядок iз символiв U та D, якi описують його шлях.

Формат вихiдних даних

Виведiть одне цiле число - кiлькiсть долин, якi пройшов Тарас.

Приклад вхідних даних

8
UDDDUDUU

Приклад вихідних даних

1

Comments

There are no comments at the moment.